Pruszyński Tadeusz TW ” ps. Polak” i „Kwiecień” Siedlce

By | Sierpień 11, 2015

Pruszyński Tadeusz s. Mariana ur. 07.04.1930 IPN Lu 00414/12 TW ps. „Polak” i „Kwiecień” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 3 klasy szkoły zawodowej. Pierwszy raz do współpracy z organami Bezpieczeństwa  Publicznego został zwerbowany 10.12.1952 roku podczas odbywania kary więzienia w ZK w Barczewie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy następującej treści: //..// (pisownia oryginalna) Barczewo D. 10XII52r. Ja więzień karny Pruszyński Tadeusz s. Mariana zobowiazuje się dobrowolnie współpracować z Organami Ministerstwa Bezpieczeństwa w czasie odbywania kary więzienia jak również po zwolnieniu. Zobowiązuję się dostarczać informacje dotyczące wszelkich przeiawów wrogiej działalności przeciwko Władzy Ludowej, gospodarce narodowej i wszelkich przeiawów godzących w porządek więzienny i bezpieczeństwo. O dotrzymaniu tajemnicy zostałem poinformowany oraz uprzedzony. Dostarczone przezemnie informacje podpisywał będę „Polak”. Pruszyński Tadeusz Przyjął Walczak kier. dz. spec.//..//  Drugi raz został zwerbowany do współpracy już ze Służbą Bezpieczeństwa 28VIII1971 roku i własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: //..// (pisownia oryginalna) Zobowiązanie Ja niżej podpisany zobowiązuję się do udzielania informacji o interesujących osobach Służby Bezpieczeństwa. Informację będę składał na piśmie podpisując pseudonimem „Kwiecień”. Powyższe zachowam w tajemnicy przed najbliższą rodziną i osobami trzecimi. Dnia 28VIII1971r. Tadeusz Pruszyński „Kwiecień” //..// W archiwach IPN zachowało się 10 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz