Czajka Adam TW ps. „Kalinowski” Ceranów pow. Sokołów Podl.

By | Maj 1, 2015

Czajka Adam Stanisław s. Wacława ur. 13.07.1931r. IPN Lu 00414/20 i 00423/20 TW ps. „Kalinowski” nr. rej. 2868 Ceranów pow. Sokołów Podlaski

Pochodzenie społeczne chłopskie. Narodowość i obywatelstwo polskie. Wykształcenie średnie muzyczne. Zatrudniony w charakterze organisty w parafii Kościoła rzymsko-katolickiego w Ceranowie w powiecie Sokołów Podlaski. Do współpracy z SB zwerbował go 20.12.1965r. st. of. oper. ds. BP KP MO w Sokołowie Podl. ppor. Henryk Witan. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kalinowski”. W jego charakterystyce, którą 29 stycznia 1967 roku wystawił ppor. Witan między innymi możemy przeczytać: (pisownia oryginalna) pp..// Tajne specjalnego znaczenia Egz. nr. 1 C H A R A K T E R Y S T Y K A tajnego współpracownika ps. „Kalinowski” nr. rej. 2868

I.         Tajny współpracownik ps. „KALINOWSKI” Nr. 2868do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskany został, w dniu 20 XII 1965 roku na zasadzie dobrowolności oraz materiału pomocniczego stwierdzającego fakt przeprowadzania nielegalnej zbiórki zboża /snopkowe/w parafii Ceranów, w której pracuje w zawodzie organisty. Pozyskany został w celu rozpoznania działalności społeczno-politycznej księży z parafii Ceranów, ich kontaktów, personelu kościelnego, zakonnic i aktywu katolickiego. Postawiony cel w zasadzie osiągnięto. T.w. ps. „Kalinowski” na bieżąco udziela informacji dot. księży z parafii Ceranów – Jana Jakubika, St. Przytarskiego, W. Płudowskiego i Henryka Szulborskiego oraz innych księży, przybyłych do Ceranowa na różnego rodzaju uroczystości kościelne. Informacje, w jakiej formie wymienieni głoszą kazania, odczytują listy pasterskie, o ich kontaktach z osobami świeckimi, oraz pracy wśród młodzieży szkolnej. Odnośnie zakonnic systematycznie informuje o ich działalności, a w szczególnie o aktywnej ich działalności wśród młodzieży, wychowując ich w duchu religijnym. Uczą religii młodzież szkolną w punkcie katechetycznym w Ceranowie oraz organizują różnego rodzaju pogadanki z przedszkolakami w kościele lub punkcie katechetycznym. Podawane informacje przez t.w. są obiektywne i prawdziwe. Sprawdzane były kilkakrotnie przez kontakt obywatelski „Z.G”., tajnego współprac. ps. „Modrzewski” oraz funkcj. z Post. MO w Ceranowie. Sprawdzenia w zupełności potwierdzają informacje podawane przez t.w. Tajny współpracownik do dalszej współpracy jest chętny. Współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa docenia poważnie. Powierzone zadania stara się wykonać w całości. Na spotkania przyjeżdża punktualnie. //..// nawiązywanie łączności odbywa się za pomocą listu i umówionego hasła w treści listu. Konspirację naszej współpracy t.w. zachowuje w pełni. Doniesienia opracowuje dość chętnie na piśmie podczas spotkań. //..// Od chwili pozyskania do dnia 6.I.1967 r. odbyto 19 spotkań. Doniesień otrzymano 19 dot. księży i zakonnic z Ceranowa o charakterze informacyjnym, które zostały wykorzystane po linii kleru oraz na ich podstawie opracowano notki informacyjne dla I-go Sekretarza KP. PZPR i Przewodniczącego PPRN do wykorzystania i wyciągnięcia wniosków karnych w stosunku do zakonnic, które bez zezwolenia uczą religii młodzież szkolną i przedszkolaków. //..// Pieniądze przyjmuje b. chętnie.//..// Opinią pod względem moralnym cieszy się dobrą. Żyje w dobrych stosunkach z księżmi, zakonnicami i personelem kościelnym w Ceranowie, jednak kontaktów towarzyskich z nimi nie utrzymuje. Jest wyznania katolickiego, lecz fanatykiem tej wiary nie jest. W Anglii posiada kuzyna ze strony żony o nazwisku Ilczuk, którego w lipcu 1966 r. odwiedzał. Letnią porą lubi po terenie parafii i okolic poruszać się własnym motocyklem marki WFM, którym również przyjeżdżał na spotkania jak były organizowane w terenie. Do Sokołowa na spotkania przyjeżdża autobusem PKS. //..// Tajny współpracownik ps. „Kalinowski” w dalszym ciągu do współpracy jest chętny. Ma możliwości udzielania informacji dot. księży, zakonnic i aktywu katolickiego z parafii Ceranów, dlatego też w dalszym ciągu po tym zagadnieniu będzie wykorzystywany.

II.        Kierunkowy plan wykorzystania t.w. ps. „Kalinowski” NR. 2868 Zlecane zadania t.w. do wykonania zmierzać będą w następujących kierunkach:

1/ Wysłuchiwał będzie głoszonych kazań i treści odczytywanych listów przez ks. Jana Jakubika, który jest znany jako proboszcz starej daty, związany z miejscowymi zakonnicami, które mają na niego wpływ. – Również będzie w podobny sposób wysłuchiwał głoszonych kazań ks. Wincentego Płudowskiego oraz zwracał będzie uwagę na jego działalność wśród młodzieży.

2/ Śledził będzie w jaki sposób księża i zakonnice organizują pracę wśród młodzieży szkolnej w punktach katechetycznych, kościele i przykościelnym boisku sportowym.

3/ Zwracał będzie szczególną uwagę na przełożoną i pozostałe zakonnice w Ceranowie – jak one na co dzień przejawiają działalność wśród parafian. Ustali ich kontakty i charakter tych kontaktów z terenu Ceranowa i okolic.

4/ Obserwował będzie cały personel kościelny, czy nie będą czynić prób organizowania zbiórek pieniężnych lub w naturze, oraz czy nie będą szerzyć wersji o rzekomych cudach jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

5/ W podobny sposób obserwował będzie zachowanie się aktywu katolickiego w terenie – czy nie organizują pielgrzymek, zbiórek, lub też nie rozpowszechniają zmyślonych wersji.

6/ W czasie współpracy t.w. ps. „Kalinowski” szkolony będzie w jaki sposób ma wykonać zlecone zadania, jak nawiązywać i prowadzić rozmowy z interesującymi nas osobami, jak opracowywać notki sposobem szyfrowym, nazwiska, daty i ważniejsze skróty. Jak i gdzie takie notatki można przechowywać. W jaki sposób ma przychodzić na spotkania by nie narazić się na dekonspiracje. Jak ma legendować swoje wyjazdy do Sokołowa na spotkania. Ponownie pouczyć o sposobie nawiązywania i wywoływania doraźnych spotkań za pomocą listu lub telefonu z podaniem uzgodnionego hasła. Przestrzegania zasad konspiracji oraz obowiązkowości i punktualności przychodzenia na umówione spotkania.

7/ Spotkania w dalszym ciągu odbywać w moim prywatnym mieszkaniu, ponieważ są ku temu dogodne warunki i zapewnia pełną konspirację t.w. W okresie wiosenno-letnim, szczególnie w m-cu maju i czerwcu odbywać co drugie spotkanie w lesie, ponieważ w tych miesiącach t.w. ma duże trudności z wyjazdem do Sokołowa Podl. ze względu na obowiązującą pracę zawodową. Spotkania organizować co trzy tygodnie, w miarę potrzeb co dwa tygodnie.

8/ Za dobrą i sumienną pracę oraz dla bliższego związania t.w. z naszą służbą. Wynagradzać go e każdym kwartale sumą od 200 do 300.- zł.

9/ uzyskiwane informacje od t.w. ps. „Kalinowski” w dalszym ciągu sprawdzać pod kątem ich prawdziwości i obiektywności przez t.w. ps. „Modrzewski”, k.o. „Z.G” i notatek nadsyłanych przez Post. MO w Ceranowie dot. kleru i aktywu katolickiego.

10/ T.w. ps. „Kalinowski” nadal pozostaje na kontakcie st. of. oper. Ref. ds. Bezp. w Sokołowie-Podl. ppor. Henryka Witana. //..//

19 II 1968 roku z powodu choroby ppor. Witana został przejęty na kontakt przez oficera operac. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim Zbigniewa Miściorka, a następnie w związku z jego odejściem do Szkoły Oficerskiej w Legionowie TW „Kalinowski” został przekazany na kontakt of. operacyjnemu Referatu SB w Sokołowie Podlaskim kpr. Kazimierzowi Lewandowskiemu. We wniosku o wyeliminowanie TW ps. ”Kalinowskiego” z czynnej sieci agenturalnej, który wystawił inspektor SB Wydziału IV KW MO w Siedlcach możemy przeczytać: (pisownia oryginalna) //..// Sokołów Podl. dn. 11.08.75 r.  Tajne spec. znaczenia Egz. pojedynczy Do Naczelnika Wydz. IV KW MO Siedlce Wniosek o wyrażenie zgody na eliminacje TW ps. „Kalinowski” Nr. rej. 2868 z czynnej sieci Pozyskania tw. ps. „Kalinowski” dokonano dnia 20 XII 1965 r na zasadzie dobrowolności przez oficera operacyjnego Ref. SB w Sokołowie Podl. Współpraca w/w tw. ze Służbą Bezpieczeństwa układała się właściwie. Realizował on stawiane mu zadania, bez ważnych przyczyn nie zrywał spotkań, doniesienia pisał własnoręcznie oparte na prawdzie. Ostatnie spotkanie z tw. 1.03.74r, ponieważ 15.03.1975r.? do 6.06.75r. przebywał w Australii na czasowym pobycie. W tym okresie nastąpiła zmiana na stanowisku administratora parafii co zmniejszyło możliwości tw do uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę. W związku z powyższych wnoszę o wyrażenie zgody na eliminację tw. ps. „Kalinowski” nr. rej. 2868 z czynnej sieci, a materiały złożyć w archiwum Wydz. „C” KW MO Siedlce Teczka personalna jako akta B-30, teczka pracy B-15.??..// W archiwach IPN znajdują się 262 dokumenty dotyczące jego osoby w tym Teczka Pracy, Teczka Personalna, własnoręcznie napisane zobowiązanie o podjęciu współpracy i 27 własnoręcznie napisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

 

Dodaj komentarz