Turowicz Lech TW ps. „Osiński” Dębe Wielkie

By | Luty 7, 2015

Turowicz Lech s. Jerzego ur. 17.12.1925r. IPN Lu 00414/491 TW ps. „Osiński” nr. ew. 1408 Dębe Wielkie

Mieszkaniec Warszawy. Wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych „Veritas” Zakład w Dębe Wielkim na stanowisku kierownika Działu Spraw Osobowych. Do współpracy z SB pozyskał go 6.09.1984r. kpt. Wiesław Golcew z-ca kom. ds. SB RUSW w Mińsku Mazowieckim. W planie wykorzystania TW ps. „Osiński” wystawionym 20.01.1987r. przez mjr. Golcewa możemy przeczytać:

//..// PLAN wykorzystania TW ps. „Osiński9” nr. rej. 1408 zarejestrowanego do sprawy obiektowej krypt. „LEGITYMIŚCI”

  1. Charakterystyka TW Lat 63, narodowość i obywatelstwo polskie, mężczyzna, żonaty, wykształcenie średnie, bezpartyjny /były członek AK/, obecnie członek PAX, niekarany, pracownik ZZG „Veritas” z 28-letnim stażem, kierownik działu, zam. w Warszawie. Kontakt z pracownikami MSW nawiązał w latach 60-tych, wtedy to pozyskany, jako KO pracował na potrzeby funkcj. Dep. II. W następnych latach następnych był inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. W 1984r. został pozyskany na materiałach obciążających. Do czasu pisania charakterystyki odbyto z nim 15 spotkań każdorazowo otrzymuje informacje. Związanie z SB dobre, informacji udziela ustnie z możliwością wykonywania notatek. Dba o konspirację pracy. Nie stwarza kłopotów we współpracy. Wynagradzany nie był. Poprawy pozycji w zakładzie nie ma. Z uwagi na wiek, jak również skłonność do konfliktu z przełożonymi, zadziorność i upartość, pewne zdarzenia może przyjmować w sposób sugestywny. TW nie ma możliwości rozpoznawania osób w centrali „PAX”.

  2. Kierunki wykorzystania TW Zgodnie z wytycznymi w sprawie obiektowej krypt. „Legitymiści” TW wykorzystam do: 1/ Ustalania sytuacji wśród kierownictwa ZZG w Dębem Wielkim, oraz stosunku kierownictwa do załogi i problemów pracowniczych. 2/ Rozpoznawania sytuacji i nastrojów załogi w odniesieniu do wszystkich problemów, które w sposób bezpośredni i pośredni mają rzutować w negatywnym stopniu na po0stawę społeczną i polityczną załogi /nowe siatki płac, wzrost cen art. Spożywczych, przebieg wizyty Papieża itp./. 3/ Kontrola operacyjna organizacji działających w zakładzie /ZZ, TPPR, pion ideolog. PAX/ pod katem zgodności działania ze statutem i linią ideologiczną PZPR. 4/ Kontrola czy pod szyldem PAX nie jest prowadzona działalność antysocjalistyczna. 5/ Rozpoznawanie na ile kierownictwo ZZG włącza się w nurt społecznego i politycznego działania na forum społecznym tj. poza miejscem pracy. 6/ Ustalanie i kontrola osób zachowujących negatywne postawy polityczne oraz ustalanie czy w zakładzie nie jest kolportowana nielegalna literatura. 7/ Rozpoznawanie czy w trakcie działalności produkcyjnej nie dokonuje się zaboru mienia, przez co uszczupla się zyski załogi. 8/ Ustalanie sytuacji, które mają rzutować na nastroje społeczne i być zalążkiem konfliktów lub przerw w pracy.

  3. Szkolenie TW TW z uwagi na związanie z SB nie wymaga aktywnego szkolenia, nie mniej zwrócę uwagę na proces wychowania TW, mobilizowania do aktywności w swoim środowisku, przestrzegania zasady tajności, obiektywizmu, właściwego stosunku do potrzeb SB.

  4. Łączność z TW Łączność planuję utrzymywać telefoniczną /TW ma telefon w domu/, jak również w pracy/. Spotkania umawiać telefonicznie, zachowując terminy miesięczne lub zależnie od potrzeby.

  5. Kontrola pracy TW Zamierzam wykorzystać możliwości Wydz. IV WUSW w Siedlcach jak również poprzez konfrontację uzyskanych informacji ze stanem faktycznym, oraz poprzez własne rozpoznanie przez KS i KO. Kwestii wynagradzania TW pieniężnie nie rozpatruję, gdyż TW pozyskany na materiałach kompromitujących. //..// ( zachowano oryginalną pisownię)

Współpracę rozwiązano w kwietniu 1987r. z możliwością dalszego wykorzystania przez SB w związku z przejściem TW na emeryturę. Do tego czasu odbyto z TW 18 spotkań. W archiwach IPN znajduje się 135 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

 

 

Dodaj komentarz