Potiopa Tadeusz TW ps. „Janek” Siedlce

By | Luty 7, 2015

Potiopa Tadeusz s. Bronisława ur. 28.10.1942r. IPN Lu 00414/160 i IPN Lu 00419/579 TW ps. „Janek” nr. rej. 3297 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne ze specjalnością technik budowlany. Pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Dziale Realizacji Inwestycji na stanowisku st. inspektora budownictwa rolniczego. Do współpracy z SB pozyskał go 24.09.1979r. ppor. T. Gozdek insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janek”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 23.02.1979r. ppor. Z. Paska inspektor Wydz. III KW MO w Siedlcach czytamy: //..//CHARAKTERYSTYKA TW ps. „Janek” nr. rej. 3297 TW ps. „Janek” pochodzi z rodziny inteligenckiej, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, zawód – technik budowlany, żonaty, był zatrudniony w WSBW w Siedlcach na stanowisku inspektora w Wydziale Realizacji Inwestycji. Jest człowiekiem opanowanym, cieszy się dobrą opinią w miejscu pracy i zamieszkania. Z dniem 1.02. br. chcąc poprawić swoją sytuacje materialną przeszedł do pracy w grupie remontowo-budowlanej KW MO w Siedlcach, jako pracownik cywilny. Do współpracy TW ps. „Janek” został pozyskany dnia 24.09.1977r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o nieprawidłowościach występujących na odcinku inwestycji rolniczych. TW od chwili pozyskania był na kontakcie ppor. T. Gozdka a od sierpnia 1978r. ppor. Z. Paska. W okresie współpracy odbytych zostało ogółem trzynaście spotkań w trakcie, których uzyskano jedenaście informacji operacyjnych spisanych ze słów źródła. Pisemnych informacji TW nie przekazał. Informacje ustne przekazane przez TW były wykorzystane w ramach sprawy obiektowej krypt. „Plon”. Informacje przekazywane przez TW były sprawdzane za pośrednictwem TW ps. „Grab”, KO oraz TW będących na kontakcie innych pracowników Wydziału III. W trakcie współpracy nie było faktu dezinformacji ze strony TW. W trakcie współpracy TW nie był wynagradzany w żadnej formie. Wniosek W związku ze zmianą miejsca pracy w chwili obecnej dalsze operacyjne wykorzystanie TW jest nie możliwe. W przypadku przejścia do pracy w instytucji cywilnej istnieje możliwość ponownego podjęcia współpracy z TW ps. „Janek”. Z uwagi na powyższe wnioskuję o rozwiązanie współpracy z TW i złożenie teczki personalnej oraz teczki pracy w archiwum Wydziału „C” tut. KW MO.//..//Ostatecznie wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej został 26.02.1979r. W archiwach IPN znajduje się łącznie 127 mikrofilmów i dokumentów papierowych odnoszących się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz