Chmielak Zenon TW ps. „Roman” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

Chmielak Zenon s. Jana ur. 01.01.1935 IPN Lu 00423/34 i IPN Lu 00414/376 TW ps. „Roman” nr. ewid. 1190 Siedlc

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku dzielacza korespondencji w Urzędzie Pocztowym nr. 2 w Siedlcach.Do współpracy z SB pozyskany został 9 stycznia 1959 roku przez kpt. Mauera st. ofic. operac. Wydziału „W” Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. 15 XII 1966r decyzją Komendy Stołecznej MO w Warszawie przekazano tzw, „pracowników zaufanych” zatrudnionych w G.U.P.T. do prowadzenia przez Wydział „W” KP MO w Siedlcach pod nadzorem z-cy Komendanta Powiatowego ds. SB. Jego osobą w Siedlcach zajmowali się tacy oficerowie SB jak. Kpt. Tadeusz Noszczak kierownik Stałego Punktu „W” KP MO w Siedlcach, por. M. Stefański st. oficer Techniki Operacyjnej Ref. SB KP MO w Siedlcach, por. Aleksander Mazek insp. Grupy „W” KP MO Siedlce, mjr. Edward Serwa nacz. Wydz. „W” KW MO Siedlce, ppor. W. Dębiński Kier. Wydz. ”W” KW MO Siedlce, ·W jego końcowej charakterystyce pracy wystawionej w marcu 1986r. przez kier. Sekcji „W” WZO WUSW w Siedlcach kpt. Ryszarda Ogórowskiego możemy przeczytać między innymi: //..// CHARAKTERYSTYKA końcowa t.w. ps. „Roman” nr. ew. 1190

  1. Tajny współpracownik ps. „Roman” pozyskany został do współpracy przez Służbę Bezpieczeństwa 9 stycznia 1959 roku przez kpt. Mauera st. ofic. operac. Wydziału „W” Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny. Tajny współpracownik ps. „Roman ma 51 lat, pochodzi z rodziny chłopskiej. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pracował w MO, skąd zwolnił się na własną prośbę w 1958 roku. W czasie służby w MO w Siedlcach posiadał opinię dobrego, zdyscyplinowanego pracownika. Zamieszkuje na terenie Siedlec z żoną i dziećmi. Jest długoletnim pracownikiem pocztowym, pracował na ekspedycji gdzie często z powodzeniem zastępował kierowników zmiany z dobrym skutkiem dla zakładu pracy. Od 1959 roku po pozyskaniu wyłącznie do pracy „W” pracował, jako dzielacz, do grudnia 1985 pozostawał na tym stanowisku. W związku z chorobą układu krążenia jesienią 1985 roku otrzymał rentę chorobową z ponownym komisyjnym badaniem w roku 1988. W rozmowie z nim jak i z jego przełożonymi otrzymałem informację, że do dalszej pracy na rozdzielni już nie powróci. Tajny współpracownik ps. „Roman” przez okres ponad 25 letniej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa dał się poznać, jako wartościowy, w pełni zaangażowany, sumienny pracownik. W gronie kolegów w miejscu pracy tw. ps. „Roman” zwracał na siebie uwagę tym, że szczególnie dbał o tajemnicę współpracy i konspirację i niektórych przypadkach przypominał o tym innym młodszym pracownikom. Jego dotychczasowa postawa społeczno-polityczna nie budziła żadnych zastrzeżeń z naszej strony.

  2. Systematyczność współpracy. Tajny współpracownik ps. „Roman” współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa systematycznie przez cały okres od chwili pozyskania do rozwiązania współpracy – 25 lat bez okresów zawieszeń i przeniesień ciągle na tym samym stanowisku i miejscu.

  3. Rodzaj przekazywanych informacji. Tw. ps. „Roman” przekazywał nam informację i materiały wyłącznie po zamówieniu pionu „W” i do tych zagadnień wyłącznie był pozyskany. Materiały i informację przekazywał Służbie Bezpieczeństwa przy każdorazowej obecności w pracy zawodowej.

  4. Rodzaje i ilość spraw, w których t.w. był wykorzystywany. Tajny współpracownik ps. „Roman” wykorzystywany był do jednego rodzaju zagadnień pionu „W”. Do innych spraw nie był wykorzystywany.

  5. Miejsce i godziny spotkań. Spotkania z t.w. ps. „Roman” odbywały się przynajmniej raz w miesiącu w LK kryptonim „Palma” w różnych godzinach i porach dnia. Przeważnie spotkania odbywane w godzinach przedpołudniowych wywołane za pośrednictwem t.w. ps. „Józef”.

  6. Wynagrodzenie za współpracę. Tajny współpracownik ps. „Roman” wynagradzany był za współprace systematycznie, co miesiąc. Wypłata odbywała się podczas spotkań. Wysokość ostatnich wynagrodzeń miesięcznych wynosiła 2500zł /dwa tysiące pięćset złotych/. Otrzymywał również nagrody z okazji święta resortowego, świąt państwowych i na zakończenie lat kalendarzowych, wręczane podczas spotkań.

  7. Stosowane środki kontroli. Tajny współpracownik ps. „Roman” kontrolowany był przez innych tajnych współpracowników i na spotkaniach kontrolnych przez przełożonych ze Służby Bezpieczeństwa.

  8. Powód eliminacji. Tajny współpracownik ps. „Roman” w związku z ciężką chorobą serca i całego układu krążenia otrzymał w grudniu 1985 roku na posiedzeniu komisji lekarskiej rentę inwalidzką z terminem kolejnego badania w 1988 roku. Z rozmowy z nim jak i z jego przełożonymi wynika, że do pracy zawodowej nie powróci w związku z rodzajem choroby i celem, do którego był pozyskiwany podjęto decyzję o wyeliminowaniu go z czynnej sieci agenturalnej.

  9. Udostępnienie akt innym jednostkom wyłącznie za powiadomieniem Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach

W okresie współpracy był kilkaset razy wynagradzany pieniężnie. W archiwach IPN zachowało się 170 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Pracy, Teczka Personalna i sto kilkadziesiąt pokwitowań odbioru pieniędzy za udzielane informacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz