Wojtczuk Jerzy TW ps. „Ela” Siedlce

By | Grudzień 6, 2014

 

Wojtczuk Jerzy s. Jerzego ur. 17.06.1941 IPN Lu 00414/642 TW ps. „Ela” nr. ew. 4337 Siedlce

 

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ogólne. Kierownik działu normowania w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z SB pozyskał go 15.12.1981r. na zasadzie dobrowolności i poczucia obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny ppor. Jerzy Strzaliński insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji z terenu SPBP a w szczególności o inicjatywach NSZZ „Solidarność” wykraczających poza ramy statutowe godzące w porządek prawny w PRL. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ela”. Za współpracę z SB był wielokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej kwotami od 1 tys. do 12 tys. zł. W jego aktach zachowały się liczne pokwitowania odbioru pieniędzy za udzielane SB informacje ostatnie zachowane pokwitowanie datowane jest na 21.10.1988r. Spotkania z TW odbywały się LK „Zaułek”, samochodach prywatnych i lokalach gastronomicznych. Od połowy grudnia 1984r. z racji zmiany miejsca pracy (podjął pracę w WPEC w Siedlcach) był wykorzystywany do Sprawy Obiektowej „Gospodarz” W marcu 1989 roku został przekazany na kontakt kpt. Krzysztofowi Siwińskiemu. W ostatnim okresie współpracy pracował w Narodowym Banku Polskim w Siedlcach zabezpieczając dopływ informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Gospodarka”, jako źródło ogólnoinformacyjne. W jego charakterystyce wystawionej 4 grudnia 1989 roku możemy przeczytać między innymi //..// (zachowano oryginalne pisownię) CHARAKTERYSTYKA TW ps. „ELA”, lat 47, mężczyzna, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pochodzenie społeczne robotnicze. Do współpracy ze SB został pozyskany w dn. 81.12.15 przez por. J. Strzalińskiego. Podstawą pozyskania była dobrowolność wyrażona pod presja internowania. Dotychczas odbyto z TW ELA 73 spotkań. W przekazywanych informacjach TW charakteryzował ogólną sytuację w zakładzie pracy. W roku 1989 został przekazany przez por. Strzalińskiego na kontakt kpt. Siwińskiego. Podczas przekazania TW w rozmowie dążył do rozwiązania z nim dalszej współpracy. Po długim dialogu wyperswadowano TW rozwiązanie kontaktów i wyraził zgodę na dalszy kontakt. Pomimo zapewnień TW nie przychodził na umówione spotkania. W związku z powyższym i aktualną sytuacją społeczno-polityczną dalsza współpraca z TW jest niecelowa. Wobec powyższego należy: – rozwiązać współpracę z TW ELA Nr. 4337 – teczkę pracy i personalną złożyć w archiwum WUSW w kat. Akt B – 10 //..// W archiwach IPN znajdują się 92 mikrofilmy zawierające dokumenty odnoszące się do jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz