Drozdowski Tadeusz TW ps. „1931” Mińsk Maz.

By | Grudzień 6, 2014

 

Drozdowski Tadeusz Tomasz s. Franciszka ur. 08.10.1938r. IPN Lu 00419/449 TW ps. „1931” nr. rej. 3928 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe prawnicze ( w 1973r ukończył zaocznie studia prawnicze). Zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim na stanowisku kierownika Działu Kadr. Członek PZPR od 1954r. Major rezerwy Wojska Polskiego (ukończył w 1952r. Oficerska Szkołę Inżynierską i w 1953r. Oficerską Szkołę Informacji. Pracował między innymi 1953-1954 I Zarząd GZ Informacji, jako oficer informacji, 1954-1957 oficer informacji, 1957-1958 Szef Delegatury WSW w Rzeszowie, 1958-1960 Oddział WSW Olsztyn pomocnik Szefa ds. Porządku, 1961-1975 Ośrodek Szkolenia MSW w Mińsku Mazowieckim, jako wykładowca).Pozyskał go do współpracy 04.10.1978r. kpt. Antoni Pawluczuk z-ca naczelnika Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „1931”. Na jego pozyskanie, jako członka PZPR wyraził zgodę I sekretarz KW PZPR w Siedlcach Wiktor Kinecki (SB nie wolno było werbować na tajnych współpracowników członków partii) 27.05.1980r kpt. Pawluczuk wystawił wniosek o przekwalifikowanie tw. ps. „1931” na rezydenta, w którym czytamy: WNIOSEK o zezwolenie na przekwalifikowanie tajnego współpracownika ps. „1931” nr. ew. 3928 na rezydenta //..// do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 4.10.1978r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w PRL. Celem pozyskania w/wymienionego było wykorzystanie go do działań ofensywnych w stosunku do rezydentury placówkowej wywiadu amerykańskiego. Zgodnie z decyzją Wydziału I Departamentu II MSW odstąpiono od wykorzystania go w charakterze oferenta ze względu na to, iż jest cenionym działaczem partyjnym i społecznym. Grupa Operacyjna Wydziału II KW MO w Siedlcach prowadzi Sprawę Obiektową krypt. „Zapora” nr. ewid. 1032 w ramach, której kontrwywiadowcze zabezpieczenie m.in. Jednostki Wojska Polskiego nr. 1037 w Pustelniku i 1583 w Janowie. W sprawie tej wykorzystywani są tajni współpracownicy spełniający rolę źródeł sygnalizacyjnych. W celu usprawnienia Pracy Grupy Operacyjnej istnieje potrzeba zorganizowania rezydenta do obsługi tych źródeł. W, /w jako były oficer MSW pracujący przeszłości z agenturą spełnia warunki wykorzystania go w charakterze rezydenta. W początkowym okresie współpracy przejąłby na łączność 3 tajnych współpracowników, a w przyszłości następnych. Za prawidłową realizację zdań proponuję po pozyskaniu go na rezydenta wypłacać mu ekwiwalent w wysokości 1500 zł /słownie jeden tysiąc pięćset/ miesięcznie. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na wykorzystanie go w charakterze rezydenta. //..// Wyraził on zgodę na to 28.05.1980r. i podpisał stosowne zobowiązanie. Jako rezydent prowadził miedzy innymi takich tw jak „Żołądź” i „Dorota. 7.10.1980r od. mjr. Pawluczuka przejął go na łączność st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach por. S. Włodarczyk. W jego charakterystyce, którą wystawił za okres współpracy od. 31.11.1978r do 31.03.1987r. por. Jerzy Adamiec st. insp. Wydz. II RUSW w Mińsku Mazowieckim możemy przeczytać: //..// wykorzystywany był w sprawach operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Promieniści”, w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Listy”. Ostatnio przekazywał informacje w sprawie obiektowej kryptonim „Tabor” jak i też służył w ujawnianiu negatywnych poczynań byłej „S” na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Od daty pozyskania kontakt z TW utrzymywali: kpt. Antoni Pawluczuk 4.10.1978-18.09.1980, por. Stanisław Włodarczyk 8.10.1980-5.05.1981, por. Leszek Sochacki 20.10.1981-11,10.1983, kpt. Wiesław Golcew 8.11.1983-23.08.1984, por. Janusz Adamiec 8.11.1984 do chwili obecnej. Co do odbytych spotkań i ilości przekazanych informacji w ocenianym okresie sytuacja wygląda następująco: I 1978 od 4 X odbyto 4 spotkania wykorzystano je do dalszych celów operacyjnych (kontrwywiadowcze zabezpieczenie kraju) II 1979 odbyto 7 spotkań, otrzymano 7 informacji (wszystkie dotyczyły kontrwywiadowczego zabezpieczenia kraju, III, 1980 jako rezydent odbyto 7 spotkań, otrzymano 8 informacji, które wykorzystano 1) w sprawie obiektowej kryptonim „Tabor” 2) informacje związane z dalszym szkoleniem rezydenta 3) informacje w sprawie akcji „Lato 80” IV 1981r odbyto 8 spotkań, otrzymano 20 informacji w tym: 3 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych, 1 – w sprawie obiektowej krypt. „Zapora”, 1 – sprawa obiektowa krypt. „Tabor”, 6 – wykorzystano w akcji „Lato 80”, 1 – Wydz. II Sekcja VIII, 2 – Wydział Paszportów V 1982r odbyto 6 spotkań otrzymano 7 informacji w tym: 3 informacje wykorzystano do celów operacyjnych, 2 – w „Akcji – Lato 80”, 1 – w sprawie obiektowej krypt. „Tabor”, 1 – w sprawie oper. rozpracowania krypt. „Zdrajcy” VI 1983r., jako TW odbyto 10 spotkań, otrzymano 14 informacji w tym: 4 – informacje do sprawy obiektowej krypt. „Tabor”, 7 – do dalszego wykorzystania operacyjnego, 1 – dla PG, 1 – do Wydz. V WUSW Siedlce, 1 – Wydz. Inspekcji WUSW VII 1984r. odbyto 11 spotkań otrzymano 16 informacji w tym: 9 – informacji do sprawy obiekt. Krypt. „Tabor”, 1 – do władz polit. administr. Miasta 1 – do sprawy oper. sprawdzenia krypt. „Promieniści” 1 – do sprawy oper. sprawdzenia „Burza”, 3 – Wydział Inspekcji, 1 – spr. oper. rozpr. Krypt. „Listy”, 1 – do dalszych celów operacyjnych, VIII 1985r. odbyto 9 spotkań otrzymano 19 informacji w tym: 6 – informacji w spr. obiekt. krypt. „Tabor”, 4 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych, 2- w sprawie oper. rozpr. Krypt. „Listy”, 3 – do Wydz. Inspekcji, 1 – do władz administracyjnych miasta IX 1986r. odbyto 8 spotkań otrzymano 11 informacji w tym: 6 – w spr. obiektowej krypt. „Tabor”, 1 – w spr. oper. spraw. Krypt. „Termin”, 1 – do władz polit.-administr. miasta, 2 – Wydz. Inspekcji, 1 – do dalszych celów operacyjnych X 1987r do 30.03 odbyto 2 spotkania otrzymano 2 informację w tym: 2 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych. Ogólnie podczas współpracy z TW odbyto 72 spotkania, podczas których otrzymano 108 informacji. Obsługiwany był w LK krypt. „Świetlica”, informacje pisał własnoręcznie. Pomimo tego, że TW był bardzo dobrym źródłem informacji, częstotliwość spotkań zmalała z powodu pobytu TW w szpitalu jak i też w sanatorium. Był wynagradzany w formie pieniężnej. Współpracę z tw. ps. „1931” zakończono w marcu 1987r. z powodu: 1) podjęcia pracy przez TW w KW PZPR w Siedlcach w charakterze pracownika etatowego 2) podjęcie pracy przez syna w RUSW w Mińsku Mazowieckim w charakterze funkcjonariusz MO 3) odejście z interesującego nas zakładu pracy 4) pogarszającego się stanu zdrowia TW. W archiwach IPN znajduję się 105 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym kilkadziesiąt pokwitowań odbioru pieniędzy.

 

Dodaj komentarz