Zakrzewska Halina TW ps. „Szarotka” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Zakrzewska Halina Kazimiera c. Kazimierza ur. 21.10.1941 IPN Lu 00414/424 TW ps. „Szarotka” nr. rej. 6344 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne – technik kolejowy. Pracownik PKP Siedlce na stanowisku st. kasjera. Do współpracy z SB zwerbował ją 18.11.1982r na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne w kraju insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach Z. Kosmalski. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. Pozyskana została w celu zapewnienia dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Postój” oraz informacji potrzebnych do kontroli figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Awangarda”. Ponadto miała informować o zagrożeniach o charakterze dywersji, sabotażu, konfliktów społecznych, naruszeń tajemnicy służbowej i państwowej. Miała też informować o nastrojach, wypowiedziach i komentarzach ze strony pracowników RS Siedlce w okresie ważniejszych wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej. 28.02.1985r. ppor. J. Kursa insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o zawieszenie z nią współpracy argumentując to tym, że: //..//  Proszę o zawieszenie współpracy z TW ps. „Szarotka”, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kolporter” dotyczącej kontroli figuranta St. Knapa i sprawy obiektowej kryptonim „Postój” dot. zabezpieczenia operacyjnego węzła PKP w Siedlcach. decyzja zawieszenia współpracy podyktowana jest tym, Ze TW stracił możliwość kontroli figuranta SOR „Kolporter” po wprowadzeniu zmiany stanowiska pracy St. Knapa. Ponadto pogorszył się stan zdrowia TW, często przebywa na zwolnieniach lekarskich i ponawiał prośbę o zaniechaniu współpracy z wymienionych względów. W rozmowie poinformowałem TW, że uwzględniając jego prośbę kontakt z nim będzie wstrzymany do czasu, gdy uzyska lepszą dyspozycję zdrowotną. Wówczas zostaną omówione zagadnienia dalszej ewentualnej współpracy i kierunki, w których mógłby być wykorzystany. Z kolei w jej charakterystyce wystawionej 20.02.1987r wystawionej przez J. Kursę czytamy: W czasie współpracy tj. do dnia 12.12.1984r. TW przekazał 12 informacji o zachowaniu się Stefana Knapa o pracy oraz sytuacji w środowisku kolejarzy.//..//W okresie współpracy TW nie był wynagradzany. Na propozycję przekazania upominku bądź rekompensaty pieniężnej udzielił odpowiedzi, że kontakty z SB i udzielanie informacji traktuje, jako formę postawy obywatelskiej. Wniosek: materiały złożyć w Archiwum WZO WUSW w Siedlcach.//..// Ostatecznie zakończono współpracę 20.02.1987r, a jej akta złożono w archiwum 10.03.1987r. W archiwach IPN zachowało się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

 

 

Dodaj komentarz