Woźny Jan Kazimierz TW ps. „Jabłonka” Kopcie pow. Węgrów

By | Wrzesień 29, 2014

Woźny Jan Kazimierz s. Aleksandra ur. 96.07.1939 IPN Lu 00419/2 (60/I) TW ps. „Jabłonka” Kopcie pow. Węgrów

 

Mieszkaniec wsi Kopcie w pow. Węgrowskim. Wykształcenie podstawowe. Organista kościelny pracujący w kościele w Kopciach. Rozpracowywanie jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika SB rozpoczęto 1 grudnia 1966 roku. Sprawę prowadził ppor. Zdzisław Zdanowski oficer operacyjny SB KP MO Węgrów. Formalnie pozyskany został do współpracy 02.01.1967 na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego kierunkowy plan wykorzystania z 22.02.1968 miał być wykorzystywany w następujących kierunkach dotyczących kleru i aktywu katolickiego parafii Kopcie: (zachowano oryginalną pisownię)//..// 1) zabezpieczenia dopływu bieżących informacji z kazań głoszonych przez księdza Górskiego jego zamierzeń w pracy w duszpasterskiej poza kościołem. Formy i sposoby odziaływania na wiernych, zaangażowania wiernych do prac dewocyjnych i charytatywnych, organizowanych zbiórek publicznych i z jakim przeznaczeniem, kto zbierał, kiedy i gdzie i komu to przekazał i przez kogo. 2) ustalać formy i metody pracy proboszcza z radą parafialną oraz osobami zaufanymi, do jakich celów i przez ich angażuje, jakie omawia z nimi zagadnienia na naradach służbowych i rozmowach prywatnych. Ustalić skład osobowy rady parafialnej personalnie z podziałem personalnym zaangażowania się każdego z nich w pracy z proboszczem. Ustalić sposób i metody oddziaływania osób zaufanych dla księdza i odniesieniu dla pozostałych parafian i do czego się one sprowadzają. 3) ustalić organizowane w parafii zbiórki publiczne, z czyjej inicjatywy powstają, kto przeprowadza i do kogo jest odprowadzana zebrana ofiara pieniężna czy w naturze. Ustalać inne wykroczenia naruszające przepisy państwowe np. organizowanie publicznych zgromadzeń, pielgrzymek i innych wystąpień lub wyjazdów w celach dewocyjnych lub innych z podaniem, kto to organizuje i gdzie. 4) ustalać fakty organizowanych spotkań na plebanii tak z miejscowa inteligencją jak i z innymi wiernymi, kto organizował i kto brał udział. 5) ustalić kontakty księdza na terenie parafii wykorzystywane do celów służbowych i prywatnych i w jaki sposób dochodzi do spotkań i gdzie oraz w jakich okolicznościach. 6) rozeznać organizacje przykościelne a w szczególności aktyw tych organizacji, kto im udziela instruktażu, jakiego, zakres ich działania w parafii. Wyłonić aktyw, który poddać rozpracowaniu w ramach zagadnienia. 7) ustalić powiązania proboszcza z miejscową inteligencją pracująca w parafii oraz jakiego charakteru są te powiązania. 8) sporządzać odpisy ważniejszych dokumentów z innych parafii jednocześnie robiąc odpisy, zapoznawać się z zaleceniami lub zarządzeniami napływającymi z Kurii lub innych władz kościelnych. 9) zadaniem głównym omawianych wyżej przedsięwzięć jest zapewnienie dopływu informacji o aktualnej działalności lub zamierzeniach proboszcza oraz aktywu parafialnego, to ma pozwolić w porę przeciwdziałać z naszej strony na fakty naruszania przepisów państwowych i zmuszania się ich do podporządkowania się tym przepisom. 10) na spotkaniach z t.w.  ps. „Jabłonka” prowadzić z nim systematyczne szkolenie w zakresie sposobu wykonywania zadań, przekazywania informacji, zachowania konspiracji, punktualnego przychodzenia na spotkania. Omawiać bieżącą politykę Partii i Rządu, zalecać czytanie prasy i niektóre zagadnienia podejmować w dyskusji na spotkaniach. Z kolei charakterystyka wystawiona 7 stycznia 1972 mówi, że: (pisownia oryginalna)//..//

1)     Tw. ps. „Jabłonka” pozyskany do współpracy 02.01.1967r. pozostający na kontrakcie por. Stanisława Matwiejczuka od dnia 17.01.1969 r. wykorzystany jest po pionie IV – kler katolicki i aktyw świecki.

2)      W okresie od 23.03.1968 do 07.01.1972 odbyto z tw. ogółem 53 spotkań, na których otrzymano tyleż doniesień pisanych własnoręcznie przez tw.

3)     Informacje otrzymywane od tw. dotyczyły uroczystości z udziałem biskupa, treści głoszonych kazań w czasie różnych uroczystości i świąt kościelnych, nielegalnych zbiórek dokonywanych przez księdza, wypowiedzi obywateli w czasie akcji politycznych.

4)     Informacje uzyskane od tw. wykorzystano do informowania Wydz. IV KW MO, Komitetu Powiatowego PZPR, sporządzano wnioski do kolegium KO za dokonywanie nielegalnych zbiórek.

5)     W całym okresie współpracy z tw. spotkania odbywały się na wolnym powietrzu. Zimą, gdy warunki atmosferyczne utrudniają dostanie się tw. do Węgrowa odbywano je w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Latem natomiast spotkania odbywane były w Węgrowie.

6)     Czas i miejsce spotkania zasadniczego i rezerwowego były ustalane z tw. na zakończenie spotkania //…………………………………………………..//

7)     Ostatnie spotkanie z tw. odbyto 2 stycznia 1972 r. o godz. 19. W pobliżu miejsca zamieszkania. Spotkanie to było związane z obecnością biskupa Mazura w parafii Kopcie.

8)     W okresie od 23.II.1968 do 7.I.1972r. tw. był wynagradzany 14 razy na łączną sumę 7000zł. (Są na ten fakt pisane własnoręcznie przez niego pokwitowania)

9)     W toku współpracy dokonywano systematycznie sprawdzania materiałów, które tw. przekazywał, materiały te zawsze były prawdziwe i potwierdzały się. //……………………………………..//

10)   W okresie, za który sporządzana jest charakterystyka, odbyto z tw. dwa spotkania kontrolne dokonane przez mjr. Z. Piwońskiego, który w notatkach oceniając tą jednostkę oraz formę współpracy z nią ocenił pozytywnie.

11)    Oceniając ogólnie tw. „Jabłonkę” należy stwierdzić, że jest to jednostka zdyscyplinowana, prawdomówna i wykonująca swoje zadania sumiennie. Świadczy o tym fakt, systematycznego przychodzenia na spotkania, zawsze z napisanym doniesieniem, umie się konspirować nie nadużywa alkoholu i zadania przed nim postawione wykonuje. Nie stwierdzono u niego dwulicowości jak również wahań w podawaniu faktów nawet o osobach, które darzy sympatią.

                                                Opracował por. St. Matwiejczuk

Jego charakterystyka wystawiona 30 sierpnia 1973 mówi między innymi, ze w okresie od 1.I.1972r. do 30VIII1973r. odbyto z tw. 25 spotkań, podczas których otrzymano 21 informacji, z czego 8 wykorzystano de informacji Wydz. IV KW MO w Warszawie. W tym okresie był 7 razy wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 3200zł, na które własnoręcznie napisał pokwitowania. Z kolei jego charakterystyka z 3 września 1975 roku mówi o tym, że: od 30 sierpnia 1973r. do 3 września 1975 r. odbyto z tw. 34 spotkania, na których to przekazał 33 informacje pisemne i jedną ustnie. Za udzielane informacje otrzymał 12 razy gratyfikację pieniężne na łączną kwotę 6500zł. W związku z tym, że 16 lipca 1975 przeniósł się do pracy, jako organista w parafii w Skrzeszewie i utracił możliwość zdobywania informacji operacyjnych st. insp. Operacyjny Wydz. IV KW MO w Siedlcach por. Wiesław Antoński wystawił wniosek o zakończeniu współpracy z tw. i przekazaniu jego akt do Archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 140 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

 

 

Dodaj komentarz