Moszczyński Janusz Andrzej TW ps. „Andrzej” Siedlce

By | Sierpień 10, 2013

Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 IPN Lu 00415/267 TW Andrzej Siedlce kontrwywiad wojskowy

Wykształcenie wyższe techniczne. Podporucznik w 45 Pułku Zmechanizowanym w Siedlcach.

30.06.1977 W pokoju hotelowym podpisał współprace jako TW ?Andrzej?

DEKLARACJA

Ja Moszczyński Janusz s. Władysława ur. 30.7.1950 dobrowolnie deklaruję się współpracować z organami kontrwywiadu Wojska Polskiego w celu wykrywania i zwalczania wrogiej działalności skierowanej przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej Siłom Zbrojnym. Przekazywane mi zadania zobowiązuję się wykonywać wnikliwie i sumiennie. Jednocześnie zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy fakt mojej nieoficjalnej współpracy z kontrwywiadem wojskowym i nie rozgłaszać tego w żadnych okolicznościach. Dla zachowania lojalności współpracy wszystkie pisane przeze mnie meldunki podpisywać będę pseudonimem ?Andrzej?. Własnoręczny podpis

Siedlce 30.06.1977r

Deklarację współpracy przyjął starszy pomocnik Szefa Wydziału I WSW Lublin por. J. Toporowski

Był wynagradzany pieniężnie za udzielane informacje.Jest jego pokwitowanie kwoty 400zł z 13.09.1977

18.10.1979 rozwiązano współpracę z powodu kłopotów rodzinnych TW (choroba żony)

Oświadczenie

Ja Moszczyński Janusz s. Władysława ur. 1950r przyjąłem do wiadomości, że z dniem dzisiejszym zostałem zwolniony z obowiązku współpracy z organami KW i WSW.

Zobowiązuję się zachować w tajemnicy fakt mojej współpracy, metody działania, oraz osoby i sprawy którymi się zajmowałem w trakcie współpracy

Siedlce dnia 17.10.1979

W charakterystyce TW napisano miedzy innymi:

Cechy dodatnie: towarzyski, spostrzegawczy

Cechy ujemne: zarozumiałość, chciwy na pieniądze

Podpisał major magister R. Śpiewak ST. Oficer Wydz. III Oddz. WSW Lublin

Dodaj komentarz